Algemene voorwaarden

 

WTL te Mariahout

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle ondernemingen die deel uitmaken van WTL te Mariahout, verder te noemen: “WTL”, gedane aanbiedingen, handelingen, rechtshandelingen en gesloten overeenkomsten inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken en/of diensten tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever/huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

1.2   Verwijzing naar andere huurvoorwaarden of andere voorwaarden heeft geen gevolg. Toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van een huurder/opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van WTL zijn met uitsluiting van alle andere algemene en/of huurvoorwaarden van toepassing. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever/huurder worden door WTL niet aanvaard, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door WTL.

1.3   Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Terwijl voor wat betreft de nietige, dan wel vernietigde bepalingen WTL in overleg met opdrachtgever nieuwe bepalingen zal vaststellen welke zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de strekking en bedoeling van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

1.4   Eventuele afwijking van deze voorwaarden door WTL te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de huurder/opdrachtgever, geeft deze laatste nimmer het recht zich daar later op te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.

1.5   Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de opdrachtgever zich niet beroepen op gewoonterecht of gebruik in de branche, om enige bepaling van de overeenkomst en deze voorwaarden aan te passen.

 

Artikel 2 – Definities en omschrijvingen

2.1   In deze algemene voorwaarden zullen de volgende definities en omschrijvingen hebben te gelden:

 1. a) Aanbieding: een aanbieding of offerte in welke vorm of onder welke benaming ook gedaan aan opdrachtgever;
 2. b) Ontwerp: de te leveren ontwerpen, modellen, voorwerpen, werk (tekeningen en/of andere stoffelijke zaken met een origineel karakter);
 3. c) Producten: bestanddelen, ingrediënten, materialen en hulpstoffen, ongeacht de daaraan gegeven voeging of benaming, al dan niet vervaardigd aan de hand van een ontwerp;
 4. d) Methode: een methode, constructiewijze of een werkwijze ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming:
 5. e) Opdracht: een opdracht, order of bestelling, in welke vorm of onder welke benaming ook geplaatst;
 6. f) Opdrachtgever: koper, huurder of opdrachtgever, danwel aspirant koper, aspirant huurder of aspirant opdrachtgever;
 7. g) Wanneer in deze voorwaarden wordt gesproken over het verrichten van werkzaamheden, moet daaronder mede worden verstaan (voorzover van toepassing) de vervaardiging en levering van zaken, het vervoer van zaken, de levering van diensten, alsmede het sluiten van overeenkomsten;
 8. h) Huurperiode: de periode welke aanvangt op het moment dat de te leveren/ te gebruiken producten het bedrijfsterrein van WTL verlaten en welke periode eindigt op het moment dat de te leveren/te gebruiken producten retour komen op het bedrijfsterrein van WTL.
 9. i) Onder de term “Werkdag” wordt verstaan een kalenderdag tenzij deze valt op een algemene of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid danwel krachtens CAO voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag die aanvangt om 08.00 en eindigt om 17.30uur.

 

Artikel 3 – Totstandkomen van de overeenkomst

3.1   De opdrachtgever kan WTL te allen tijde verzoeken een schriftelijk voorstel te doen op basis van de in het verzoek kenbaar gemaakte wensen betreffende door WTL te verrichten werkzaamheden en/of te leveren producten en/of diensten voor de Huurperiode.

3.2   WTL zal de opdrachtgever vervolgens hetzij een offerte uitbrengen, hetzij berichten dat hij niet in staat is een offerte uit te brengen. WTL houdt zich het recht voor prijzen en aanbiedingen te wijzigen zo lang geen overeenkomst tot stand gekomen is. Alle door WTL aangegane overeenkomsten gelden voor de Huurperiode. Binnen de in het voorstel aangegeven termijn of indien er geen termijn is aangegeven binnen veertien dagen na dagtekening van het voorstel dient opdrachtgever aan WTL schriftelijk te berichten of zij het voorstel al dan niet aanvaardt danwel dat zij overleg wenst. Wordt niet binnen de aangegeven termijn door de opdrachtgever gereageerd, dan kan WTL het voorstel intrekken danwel wijzigen.

3.3   Alle aanbiedingen en overeenkomsten vinden plaats onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever kredietwaardig is en de overeenkomst desgewenst door WTL kan worden ondergebracht bij een kredietverzekeringsmaatschappij, factormaatschappij of een daarmee vergelijkbare onderneming. Aanvaardingen die afwijken van de inhoud van de aanbieding gelden als een verwerping van de aanbieding en als een nieuwe aanbieding die WTL niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de aanbieding afwijkt.

3.4   Kenbare vergissingen in offertes ontheffen WTL van haar nakomingverplichtingen en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiende, ook na het tot stand komen van de overeenkomst.

3.5   Gewicht-, maat-, en prijsopgave, afbeeldingen, tekeningen e.d., in door WTL verstrekte catalogi, circulaires, folders e.d. alsmede in door haar geplaatste advertenties, danwel op andere wijze door WTL openbaar gemaakte gegevens betreffende door WTL te verrichten werkzaamheden, zijn voor WTL nimmer bindend en zijn slechts bedoeld om de opdrachtgever een algemene voorstelling te geven van hetgeen WTL aanbiedt.

 

Artikel 4 – Annulering

4.1   Indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren dient zij WTL hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Annulering dient uiterlijk 7 dagen na aanvaarding van de offerte plaats te vinden. Indien het noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst materialen te verschepen dient annulering plaats te vinden één maand voorafgaande aan de aanvang van de huurperiode.

4.2   In geval van tijdige annulering wordt 50 % van de totale overeengekomen prijs in rekening gebracht, te vermeerderen met alle door WTL in verband met de annulering gemaakte kosten en nog te maken kosten. Bij niet tijdige annulering is de opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd, vermeerdert met alle door WTL in verband met de annulering gemaakte kosten en nog te maken kosten.

 

Artikel 5 – Aanneemsom/tarieven/prijzen

5.1   De door WTL geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW alsmede enige heffing of belasting van overheidswege.

5.2   Alle heffingen – hoe ook genaamd en in de ruimste zin des woords - welke door de Nederlandse danwel door een buitenlandse overheid worden opgelegd ten aanzien van de  verrichting van de werkzaamheden door WTL komen volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever volgens de toepasselijke (fiscale) overheidsregels gehouden is een deel van de aanneemsom in te houden dan is de Opdrachtgever gehouden aan WTL een compensatie te voldoen gelijk aan het bedrag dat zij volgens de toepasselijke (fiscale) overheidsregels moet inhouden en wel zodanig dat WTL te allen tijde het volledig door haar in rekening gebrachte bedrag zal ontvangen van Opdrachtgever.

5.3   WTL is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer zich, na het uitbrengen van de offerte gewijzigde omstandigheden voordoen, waaronder (doch niet bij uitsluiting) stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van lonen, invoering van nieuwe of verhoging van bestaande overheidsheffingen etc. WTL zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de prijsverhogingen in kennis stellen. In het geval WTL de prijs verhoogt heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. In het geval van ontbinding is Opdrachtgever gehouden om de door WTL gemaakte kosten en een gedeelte van de vastgestelde prijs op basis van de reeds verrichte arbeid te vergoeden aan WTL.

5.4   Voor de door WTL te verrichten werkzaamheden kunnen tussen de opdrachtgever en WTL worden overeengekomen een vaste aanneemsom, danwel uurtarieven op basis:

-      van uitvoering in regie, danwel afrekening per andere meetbare en overeengekomen eenheid. Indien niet anders is overeengekomen geldt een uurtarief op basis van uitvoering in regie voor de Huurperiode.

5.5   Indien een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van WTL c.q. de levering c.q. ter beschikking stelling van producten en/of diensten bemoeilijkt wordt, bijvoorbeeld als gevolg van een wijziging van veiligheidsvoorschriften of een wijziging van andere omstandigheden, zal WTL gerechtigd zijn om na voorafgaand overleg met de Opdrachtgever naar eigen inzicht de inhoud van de overeenkomst dienovereenkomstig te wijzigen danwel aan te vullen. De alsdan te leveren prestatie zal echter niet wezenlijk van de overeengekomen prestatie mogen afwijken. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal WTL de opdrachtgever vooraf informeren indien de wijziging danwel aanvulling van de opdracht tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden. De opdrachtgever zal alsdan gehouden zijn om bedoelde overschrijding aan WTL te vergoeden.

5.6   Voor werkzaamheden die beschouwd worden als overwerk

(werkzaamheden in het weekend en gedurende de werkweek voor 08.00 en na 17.30 uur) zal een toeslag gelden. Voor werkzaamheden welke worden verricht op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 17.30 uur en 08.00 uur zal een toeslag gelden van 25 % van het uurloon. Voor werkzaamheden die verricht moeten worden tussen vrijdagavond 18.00 en maandagochtend 08.00 uur zal deze toeslag 50 % bedragen.

 

Artikel 6 – Verplichtingen WTL

6.1   WTL is gehouden bij de werkzaamheden alle Nederlandse overheidsvoorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, in acht te nemen. WTL is niet aansprakelijk voor gevolgen van afwijkende voorschriften in andere landen.

6.2   WTL verricht de overeengekomen werkzaamheden volgens de eisen van goed vakmanschap en is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

6.3   WTL neemt bij haar werkzaamheden in acht de door Opdrachtgever verstrekte tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen zulks indien en voorzover in overeenstemming met de in acht te nemen Nederlandse overheidsvoorschriften.

6.4   WTL zal de werkzaamheden zodanig uitvoeren dat het gemonteerde  materiaal geschikt is voor het doel wat bij het aanvaarden van de Opdracht door WTL schriftelijk is overeengekomen c.q. schriftelijk is medegedeeld, zulks indien en voorzover in overeenstemming met de geldende Nederlandse overheidsvoorschriften.

 

Artikel 7 – Verplichtingen opdrachtgever

7.1   De Opdrachtgever is verplicht om aan WTL alle informatie te verschaffen die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van belang zou kunnen zijn. De Opdrachtgever dient niet alleen de informatie te verstrekken waar WTL om vraagt, maar ook informatie waarvan hij redelijkerwijs kan weten of behoort te weten dat die van belang is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

7.2   Indien Opdrachtgever de in lid 1 bedoelde informatie niet (tijdig) verstrekt, heeft WTL het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de informatie is verstrekt. De extra kosten als gevolg van deze vertraging komen voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de door WTL verzochte informatie ondanks herhaald verzoek van WTL door Opdrachtgever niet (volledig) wordt verstrekt, heeft WTL het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden. In zo’n geval zal WTL nimmer schadeplichtig zijn. De Opdrachtgever zal in zo’n geval volledig schadeplichtig zijn jegens WTL.

7.3   De Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk c.q. zorgt voor eigen rekening en risico:

 1. a) dat eventuele tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen waarop door WTL te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd, zijn geverifieerd en opgegeven maten en andere gegevens zijn gecontroleerd;
 2. b) dat de werkzaamheden welk verband houden met, maar niet tot de opdracht van WTL behoren, op een juiste wijze en tijdig zijn verricht;
 3. c) dat eigen voorschriften en aanwijzingen tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden in het bezit zijn van WTL, bij gebreke waarvan WTL niet aan zulke voorschriften en/of aanwijzingen is gehouden;
 4. d) dat alle zich op de locatie bevindende hindernissen voor de aanvang van de werkzaamheden zijn verwijderd;
 5. e) dat de plaats van de werkzaamheden bereikbaar is voor transportmiddelen van WTL;
 6. f) dat de Opdrachtgever in het bezit is van alle voor de werkzaamheden benodigde vergunningen;
 7. g) dat de Opdrachtgever alle geldende overheidsvoorschriften, met name de veiligheidsvoorschriften, in acht neemt;
 8. h) dat de benodigde stroomaansluitingen binnen een redelijke afstand beschikbaar zijn en dat in de ruimte waar wordt gewerkt redelijke werkomstandigheden aanwezig zijn;
 9. i) dat de werkzaamheden zonder storing kunnen verlopen en dat met name geen andere werkzaamheden mogen worden uitgevoerd die een ongeschonden montage en/of demontage verhinderen;
 10. j) dat de aangeleverde maar nog niet gemonteerde zaken alsmede gereedschappen kunnen worden opgeslagen op voor WTL toegankelijke plaatsen, die geëigend zijn voor opslag van deze zaken;
 11. k) dat er kosteloos passende voorzieningen voor het personeel van WTL aanwezig zijn. Hierbij dient onder andere – doch niet uitsluitend – gedacht te worden aan sanitaire voorzieningen, parkeergelegenheid, rustgelegenheid, slaapgelegenheid, etc.
 12. l) dat er zorg gedragen is voor het aanvragen, het tijdig voorzien en de betaling van de kosten voor realisatie van hoofdaansluitpunt(en) en lozingspunt(en) riolering, alsmede voor eventuele riool-, reinigings- en milieukosten van nutsvoorzieningen.
 13. m) dat de watertemperatuur in de door WTL geleverde materialen dagelijks gecontroleerd wordt. Water dat bestemd is voor menselijke consumptie, mag

nimmer een temperatuur van 24 graden Celsius overschrijden.

7.4   De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat WTL beschikt over gedetailleerde gegevens over ondergrondse obstakels en NUTS-leidingen - in de ruimste zin des woords - welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Schade en gevolgschade aan NUTS-leidingen en/of overige ondergrondse obstakels welke niet gemeld zijn, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

7.5   De Opdrachtgever is verplicht derden die enig recht ten aanzien van de ter beschikking gestelde / verhuurde zaken wensen uit te oefenen – in het bijzonder de Belastingdienst – onmiddellijk inzage te verschaffen in deze voorwaarden, om hem er op te wijzen dat de gehuurde zaken eigendom zijn van WTL.

7.6   Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om op de verhuurde / ter beschikking gestelde zaken aangebrachte merken, nummers, namen en/of andere opschriften te verwijderen, te bedekken, te (doen) veranderen of beschadigen, noch daaraan andere toe te voegen. Eventuele noodzakelijke of gewenste veranderingen aan de gehuurde / ter beschikking gestelde zaken mogen uitsluitend door WTL of door WTL aan te wijzen derden worden aangebracht.

7.7   Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de gehuurde / ter beschikking gestelde zaken te verhuren, te verpanden aan derden ter beschikking te stellen, te bezwaren, over te dragen, alles in de ruimste zin des woords.

7.8   De Opdrachtgever is gehouden de verhuurde / ter beschikking gestelde zaken te laten bedienen door daarvoor gekwalificeerd personeel die alle door WTL gegeven instructies nauwkeurig opvolgen.

7.9   De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle door WTL opgelegde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Daarnaast dient Opdrachtgever ook alle veiligheidsmaatregelen in acht te nemen die van een redelijk handelend, redelijk bekwaam gebruiker van de ter beschikking gestelde / gehuurde zaken verlangd mogen worden. Dat kan met zich brengen dat zij zorg moet dragen voor het aanbrengen van extra veiligheidswaarschuwingen, het plaatsen van hekken en/of het inhuren van veiligheidspersoneel op of nabij de gehuurde / ter beschikking gestelde zaken.

7.10     Het dagelijks onderhoud gedurende de Huurperiode is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. In het geval Opdrachtgever vragen en/of onduidelijkheden heeft ten aanzien van dit onderhoud dient zij zich direct in verbinding te stellen met WTL. De kosten van dit dagelijks onderhoud zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

7.11     De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering bij een ter plaatse van de uitvoering van de Overeenkomst te goeder naam en faam bekend staande Verzekeringsmaatschappij tegen onder andere brand, diefstal, aardbevingen, overstromingen, hagel, storm en vandalisme. De Opdrachtgever zal voorafgaande aan het ingaan van de Huurperiode aan WTL bewijs verstrekken van deze verzekeringsovereenkomst(en) alsmede van de premiebetaling.

7.12     De Opdrachtgever is gehouden alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de veiligheid van de werknemers van WTL en anderen te beschermen bij de uitvoering van hun werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever en op de door de Opdrachtgever aangewezen locatie. Deze verplichting houdt onder andere – doch niet uitsluitend in – het verschaffen van de veiligheidsmaatregelen zoals opgesteld door WTL, het toezien op het op een correcte wijze omgaan met gevaarlijke materialen, bescherming van werknemers van WTL tegen elektriciteitssystemen, het periodiek houden van een veiligheidsbijeenkomst etc.

7.13     Wanneer WTL, danwel een van haar werknemers, constateert dat er sprake is van giftig materiaal op de plaats van uitvoering van de werkzaamheden danwel er sprake is van een andere gevaarlijke situatie dan zal Opdrachtgever zorgdragen dat er direct maatregelen worden genomen die wettelijk noodzakelijk zijn om die gevaarlijke situatie te doen verwijderen teneinde de Overeenkomst weer op een veilige wijze te kunnen uitvoeren.

7.14     De Opdrachtgever dient op alle redelijke tijden WTL, diens vertegenwoordigers of assuradeuren in staat te stellen de zaken van WTL, die zich bevinden onder de Opdrachtgever, te controleren. WTL zal bij het uitvoeren van deze werkzaamheden de Opdrachtgever zo min mogelijk hinderen.

 

Artikel 8 – Waterkwaliteit

8.1   Opdrachtgever verklaart dat de kwaliteit en capaciteit van het water aan het innamepunt voldoet aan het gestelde in het Waterleidingbesluit. Op verzoek van Opdrachtgever zal WTL een kopie van dit Waterleidingbesluit toezenden.

8.2   Opdrachtgever wordt beschouwd als (tijdelijk) eigenaar/beheerder van een openbaar waterleidingnet.

8.3   WTL is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke het gevolg is van onderbrekingen, tekortkomingen of veranderingen in de kwaliteit van het water.

8.4   Opdrachtgever geeft WTL middels deze toestemming om de waterkwaliteit aanvullend te laten onderzoeken en zonodig maatregelen met betrekking tot de waterkwaliteit te treffen. De kosten voortvloeiend uit dit meerwerk zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8.5   Indien en voor zover WTL gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de kwaliteit van het water heeft zij het recht haar werkzaamheden te staken danwel de door haar geleverde apparatuur buiten werking te stellen. Opdrachtgever is in dat geval wel gehouden haar financiële verplichtingen jegens WTL na te komen.

8.6   Opdrachtgever erkent met de gevaren van Legionella bekend te zijn en is zich er derhalve van bewust dat warmwaterinstallaties waarin de temperatuur van het water ligt tussen 24 graden Celsius en 60 graden Celsius gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid. Opdrachtgever dient alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van haar verlangd kunnen worden danwel die van overheidswege zijn opgelegd teneinde te voorkomen dat er besmettingsgevaar ontstaat als gevolg van Legionella.

8.7   Indien en voorzover op de door WTL geleverde Producten apparatuur wordt aangesloten welke niet is geleverd door WTL, zal WTL niet instaan voor de compatibiliteit.

8.8   Toestellen en / of installaties van Opdrachtgever dienen aan de navolgende eisen te voldoen:

 1. a) Zij moeten zijn voorzien van een KIWA-keurmerk of van een KIWA test. Op verzoek van Opdrachtgever worden de eisen zoals deze gesteld door KIWA toegezonden.
 2. b)Zij mogen geen schade / gevaar – in de ruimste zin des woord – opleveren aan de Producten van WTL en moeten voldoen aan de in de AVWI en de daarop gebaseerde VEWIN werkbladen. Op verzoek van Opdrachtgever worden de eisen zoals deze worden gesteld door AVWI en VEWIN
 3. c) Opdrachtgever verleent WTL alle medewerking welke WTL nodig heeft bij het verkrijgen van watermonsters en / of het inspecteren van de aangesloten toestellen en de gebruikte materialen.

 

Artikel 9 – Tijden en termijnen

9.1   Tenzij uit de overeenkomst ondubbelzinnig voortvloeit dat de overeengekomen tijdstippen een fatale termijn inhouden, gelden de opgegeven data en tijden bij benadering en geeft overschrijding de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

9.2   De tussen partijen aangegane overeenkomst is gebaseerd op een uitvoering onder normale (arbeids en weers)omstandigheden en gedurende normale werkuren. Een werkdag geldt als onwerkbaar wanneer daarop door niet voor rekening van WTL komende omstandigheden gedurende tenminste twee uur door het grootste deel van de arbeiders niet kan worden gewerkt. Alsdan heeft WTL recht op verlenging van de termijn waarbinnen de werkzaamheden worden opgeleverd danwel is WTL gerechtigd aan de opdrachtgever extra toeslagen (als bedoeld in artikel 5.6) in rekening te brengen vanwege overwerk dat moet worden verricht om tijdig te kunnen opleveren. Het is aan Opdrachtgever om te kiezen voor een verlenging van de termijn danwel om te trachten via het verrichten van overwerk de termijn alsnog te behalen. Lukt dat via overwerk echter niet dan heeft WTL alsnog recht op verlenging van de termijn. Deze verlenging geldt ook indien sprake is van voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden of wijziging van de overeenkomst.

Artikel 10 – Uitbesteding

10.1     WTL is te allen tijde, zonder dat daarvoor toestemming van de Opdrachtgever noodzakelijk is, bevoegd de op te dragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.

10.2     WTL is te allen tijde bevoegd, zonder dat daarvoor de toestemming van de Opdrachtgever noodzakelijk is, alle uit de door haar gesloten overeenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

 

Artikel 11 – Oplevering, risico en aansprakelijkheid

11.1     WTL neemt op zich dat bij de aanvang van de Huurperiode de gehuurde/ter beschikking gestelde zaken welke worden gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst in goede staat zijn en voldoende onderhouden.

11.2     Vanaf het moment waarop WTL de ontwerpen en/of producten geheel of gedeeltelijk op de locatie of de plaats van levering heeft aangevoerd, danwel op het moment waarop de materialen uit het depot van WTL worden afgevoerd is de Opdrachtgever aansprakelijk voor diefstal en beschadiging daarvan

(ongeacht de oorzaak).

11.3     Tenzij anders is overeengekomen is het Opdrachtgever niet toegestaan de verrichtte werkzaamheden/de gehanteerde materialen aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor deze krachtens de overeenkomst met WTL zijn bestemd. Opdrachtgever zal al het nodige doen teneinde het gehuurde/de beschikbaar gestelde materialen in stand te houden respectievelijk beschadigingen, verdwijning, vernietiging, etc. te voorkomen. Instructies van WTL dienen te worden opgevolgd.

11.4     Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van WTL wijzigingen aan te brengen in de te verrichten werkzaamheden/gemonteerde materialen.

11.5     Afspraken met, danwel mededelingen gedaan door personen werkzaam bij WTL, onderaannemers of andere personen die in verband met door WTL verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden zijn ingeschakeld, binden WTL slechts indien deze personen daartoe bevoegd zijn, danwel indien en voorzover de directie van WTL de betreffende afspraak of de overeenkomst schriftelijk bevestigd heeft.

11.6     Indien en voor zover WTL aansprakelijk is voor geleden schade dan is WTL slechts gehouden die schade te vergoeden waarvoor WTL verzekerd is en tot maximaal het bedrag waarvoor de verzekering dekking verleent. WTL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals gederfde winst.

11.7     Indien er een gebeurtenis plaatsvindt waardoor er schade aan de producten is toegebracht of zou kunnen zijn toegebracht dient de Opdrachtgever WTL hiervan binnen vierentwintig uur op de hoogte te stellen en haar alle gegevens daaromtrent te verschaffen. Tevens dient de Opdrachtgever in geval van diefstal, vermissing of beschadiging een proces-verbaal op te laten maken bij de plaatselijke politie. Tot het moment waarop de schade is afgehandeld zal de Huurperiode doorlopen.

11.8     Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het terrein waarop de overeenkomst is uitgevoerd verontreinigd is of de uit het werk voorkomende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

11.9     Indien WTL bij de uitvoering van een overeenkomst aan de zaken van de Opdrachtgever danwel enige derde schade veroorzaakt, welke schade noodzakelijk uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeit en als zodanig onvermijdelijk is, dan is WTL voor die schade niet aansprakelijk. De Opdrachtgever dient WTL te vrijwaren van aansprakelijkheid van derden terzake.

11.10    De in dit artikel genoemde aansprakelijkheid van de Opdrachtgever vervalt niet in het geval WTL haar waarschuwingsverplichting heeft geschonden of anderszins in haar deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten.

11.11      WTL is nimmer aansprakelijk voor schade doordat zij is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid kenbaar hoorde te zijn.

 

Artikel 12 – Technische service, adviezen en ontwerpen

12.1     Indien WTL voor de Opdrachtgever service verleent zoals het uitwerken van ontwerpen, het maken van montageberekeningen, het maken van uitvoeringstekeningen, het voorlichten van relaties of contactpersonen van Opdrachtgever, alsmede bezichtiging van bouwwerk, controles en besprekingen, is WTL gerechtigd hiervoor apart aan opdrachtgever kosten in rekening te brengen, tenzij anders is overeengekomen.

12.2     Opdrachtgever zal geen gegevens betreffende de door WTL gebezigde ontwerpen of voorgestelde werkwijze of constructiemethode zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WTL kopiëren, aan derden tonen, bekendmaken of gebruiken.

 

Artikel 13 – Meer- en minderwerk

13.1     Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

-      in geval van wijzigingen in de overeenkomst danwel de voorwaarden van uitvoering;

-      in geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

-      in geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden/geschatte hoeveelheden;

-      in geval van verlenging van de uitvoeringsduur als bedoeld in artikel 9.

13.2     Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de prijs zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij het aanschaffen van materialen hetzij het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken ervan, hetzij het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.

 

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

14.1     Uitsluitend aan WTL komen de intellectuele eigendomsrechten toe van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen, software en al het overige dat zij in het kader van of in verband met de overeenkomst heeft vervaardigd. Alle schriftelijke bescheiden, diskettes, Cd-rom’s en andere gegevensdragers waarin deze rechten zijn belichaamd, blijven eigendom van WTL.

14.2     Het is de Opdrachtgever verboden bovengenoemde gegevens te vermenigvuldigen of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van WTL.

14.3     Na ontbinding/beëindiging van de overeenkomst dient de Opdrachtgever alle gegevensdragers waarin de intellectuele eigendomsrechten zijn belichaamd binnen een periode van veertien dagen na ontbinding/beëindiging van de overeenkomst aan WTL te retourneren.

14.4     Het is de Opdrachtgever op straffe van een niet voor korting of schuldvergelijking vatbare boete van € 500 voor elke dag dat de overtreding voortduurt verboden:

-      inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van WTL;

-      niet tijdig aan voormelde verzoeken te voldoen.

14.5     Onverminderd de boete bedoeld in het vorige lid zal de Opdrachtgever steeds aansprakelijk zijn voor de schade die WTL lijdt, indien hij inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van WTL of zich anderszins niet aan haar verplichtingen ter zake houdt.

 

Artikel 15 – Overmacht

15.1     Omstandigheden buiten de wil en toedoen van WTL welke van dien aard zijn dat het naleven van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van haar kan worden gevergd, geven WTL het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, geheel na haar keuze, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

15.2     WTL is niet gehouden de uitvoering van het werk voort te zetten c.q. aan te vangen noch tot vergoeding van enige schade welke voor de Opdrachtgever ontstaat door de niet-nakoming indien een en ander het gevolg is van overmacht. Van overmacht is onder andere – doch niet uitsluitend - sprake in geval WTL niet aan haar verplichting kan voldoen wegens maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, defecten aan computers/software zowel in het bedrijf van WTL als bij derden van wie zij de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, in- en uitvoerverboden, niet of niet tijdig leveren door toeleveranciers, ziekte van personeel van WTL, gebreken in hulp- en transportmiddelen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, verkeersbelemmeringen,  weersinvloeden ( zoals onder andere vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw etc.), oorlog, burgeroorlog, oproer, brand, waterschade, overstromingen, werkstaking, bedrijfsbezetting, epidemieën, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en/of water, transportstoringen of storingen in de aflevering van grondstoffen of hulpmiddelen dit alles zowel in het bedrijf van WTL als bij derden, verkeersstoringen en voorts door alle overige oorzaken of omstandigheden die buiten de schuld, wil en/of toedoen van WTL en derhalve buiten de risicosfeer van WTL ontstaan.

15.3     In geval van overmacht heeft WTL het recht de Opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering van het werk redelijkerwijs mogelijk wordt. De meerdere of mindere kosten hieruit voortvloeiend zullen tussen partijen worden verrekend zodat de Opdrachtgever verplicht is WTL een vergoeding te geven voor reeds verrichte doch niet van nut gebleken werkzaamheden. De verrekening zal in dit geval plaatsvinden binnen vier weken na het ogenblik waarop vaststaat dat de Opdracht niet op de aanvankelijk overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd.

15.4     Indien de overmacht aan de zijde van WTL tenminste 3 maanden voortduurt als gevolg waarvan de Overeenkomst niet uitgevoerd kan worden door WTL, ook niet in gewijzigde vorm als bedoeld in lid 3, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen zonder enige schadevergoeding te hoeven voldoen aan WTL.

 

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

16.1     Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem/haar uit enige met WTL gesloten overeenkomst voortvloeit, danwel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens WTL te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van de opdrachtgever, is WTL gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij deze overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, geheel naar haar keuze, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd het haar verder in rechte toekomende.

16.2     De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van betaling verschuldigd uit deze overeenkomst in verband met enige tekortkoming voortvloeiende uit een andere met WTL gesloten overeenkomst.

16.3     In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van de overeenkomst door WTL is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van betaling.

16.4     Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen die WTL op de Opdrachtgever heeft of verkrijgt, direct en ten volle opeisbaar. Daarnaast is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door WTL geleden schade, hoe ook genaamd, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

16.5     WTL behoudt steeds het recht vergoeding van haar volledige schade te vorderen.

 

Artikel 17 – Betalingen

17.1     In geval van betaling netto contant door de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever een deugdelijke kwitantie ontvangen als bewijs van betaling.

17.2     Rekeningen moeten, tenzij anders is overeengekomen, per vervaldatum, zonder enige korting of compensatie worden voldaan ten kantore van WTL of door bijschrijving op één van de op de factuur vermelde rekeningen van WTL. Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald zal de Opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn, zonder dat een sommatie of ingebrekestelling is vereist.

17.3     Het inroepen van een eventueel recht van retentie of verrekening met eventuele tegenvorderingen van de Opdrachtgever op grond van deze overeenkomst of van andere overeenkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten.

17.4     Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn berekent WTL vanaf de vervaldatum tot en met de dag van algehele betaling een rente van 1,5% per maand. Alle kosten welke WTL door niet tijdige betaling maakt, zowel in- als buiten rechte, komen voor rekening van de Opdrachtgever, waaronder:

-      de declaraties van advocaten en procureurs terzake hun werkzaamheden in rechte, ook voorzover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan;

-      de declaraties van advocaten en procureurs terzake hun werkzaamheden buiten rechte, minimaal 15 % van de hoofdsom belopende, zulks met een minimum van € 400,-;

-      de kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten;

-      de kosten van een faillissementsaanvraag.

17.5     Indien reparaties of reiniging noodzakelijk zijn ten gevolg van onvakkundige behandeling door Opdrachtgever, reparaties door derden in opdracht van Opdrachtgever, het gebruik van ongeschikte accessoires door Opdrachtgever, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd welke in de risicosfeer van Opdrachtgever ligt, worden de kosten hiervan afzonderlijk en extra aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

17.6     WTL is gerechtigd periodiek betaling te verlangen van de reeds verrichtte werkzaamheden en/of leveranties en deze overeenkomsten te factureren, ook indien een totaalprijs is overeengekomen, in welk geval de betaling geschiedt als deelbetaling op de overeengekomen totaalprijs. Op de in dit artikel bedoelde facturen is dit bepaalde ten aanzien van de eindfacturen onverkort van toepassing.

 

Artikel 18 – Diversen

18.1     Wijziging en aanvulling op of de annulering van overeenkomsten zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

18.2     Nevenafspraken – ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt – zijn niet geldig voorzover zij met bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

18.3     Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit de met WTL gesloten overeenkomsten zijn – behoudens tegenbewijs – de administratieve gegevens van WTL beslissend.

18.4     De kopjes boven de bepalingen van deze algemene voorwaarden hebben slechts de functie de leesbaarheid te vorderen en kunnen niet op enigerlei wijze de werking of strekking van de bepalingen beperken of uitbreiden.

18.5     Alle mededelingen, verzoeken, vragen danwel andere communicatie met WTL dient schriftelijk plaats te vinden. Post kan verzonden worden aan het in de Overeenkomst genoemde adres van WTL.

 

Artikel 19 – Geheimhouding

19.1     Partijen komen overeen dat zij voor zover rechtens mogelijk geheimhouding betrachten ten aanzien van de inhoud van de tussen hen gesloten overeenkomst.

 

Artikel 20 –  Toepasselijk recht en geschillen

20.1     Op alle door WTL verrichtte (rechts)handelingen waaronder de door haar gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

20.2     Alle geschillen tussen partijen worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van de feitelijke vestiging van WTL, dan wel – doch uitsluitend indien WTL eiseres is en WTL daarvoor kiest – door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels.

20.3     Een geschil wordt aanwezig geacht te zijn zodra één der partijen dat verklaart.